top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ AGENCJĘ REKLAMOWĄ AVANTI

1. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)


Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych, które przetwarza Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku, pod adresem 05-070 Sulejówek, ul. Reymonta 4a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669005; posiadającym nr NIP: 8222357971; REGON 366811769, jako administrator danych osobowych (dalej zwana „Administratorem” lub „Avanti” lub „Procesorem”).


Niniejsza polityka określa również, co dzieje się z tymi informacjami oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adres elektroniczny e-mail avanti@avanti.waw.pl lub listownie na adres Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. ul. Reymonta 4a, 05-070 Sulejówek.


W celu organizacji i obsługi promocji Avanti zbiera i wykorzystują informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również „danymi osobowymi”). W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować:


− dlaczego i w jaki sposób Avanti gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;
− na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe; oraz
− jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.


2. Co pokrywa polityka prywatności?


Niniejsza polityka dotyczy wszelkich form wykorzystywania przez Avanti jako Administratora lub Procesora danych osobowych („przetwarzanie”) na terenie Polski w odniesieniu do danych osobowych odbiorców działań promocyjnych organizowanych przez Avanti, a także opiekunów prawnych lub przedstawicieli takich osób („Uczestnicy”, „Odbiorcy” lub „Państwo”).
Działania promocyjne obejmują swoim zakresem w szczególności organizowanie akcji promocyjnych, sprzedaży premiowej, konkursów i loterii.


3. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?


3.1 Dane zbierane bezpośrednio od Uczestników


Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, które przekazali nam Państwo dobrowolnie w ramach akcji promocyjnej, organizowanej przez Avanti, wypełniając odpowiedni kwestionariusz lub formularz uczestnictwa w konkursie, loterii lub innej akcji promocyjnej lub wyrażając zgodę na przesyłanie Państwu informacji handlowych.


W zależności od tego, w jakich działaniach promocyjnych Państwo uczestniczą, mogą być zbierane następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania lub adres korespondencyjny,
• numer telefonu,
• adres e-mail,
• PESEL lub obywatelstwo (w przypadku braku numeru PESEL),
• rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku, gdy weryfikacja tożsamości za pomocą takich danych jest wymagana przepisami),
• nick lub nazwa na portalu społecznościowym,
• numer IP urządzenia, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia,
• NIP oraz nazwa firmy,
• wiek / data urodzenia,
• informację, czy Uczestnik jest pracownikiem organizatora danej akcji promocyjnej, spółek na rzecz których organizowana jest akcja promocyjna oraz podmiotów działających na ich zlecenie lub członkiem ich najbliższej rodziny oraz
• wizerunek Uczestnika.


Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne w celu umożliwienia Państwu uczestnictwa w działaniach promocyjnych. Prosimy pamiętać, iż nie wszystkie podane powyżej dane będą zbierane w przypadku każdej akcji promocyjnej.


Dodatkowo, w ramach obsługi konkretnych działań promocyjnych możemy przetwarzać dodatkowe dane dotyczące Państwa uczestnictwa w takich działaniach, takie jak:


a) informacje o wyniku konkursu lub loterii, w której brali Państwo udział, takie jak wartość nagrody oraz data jej wydania;
b) numer Państwa rachunku bankowego;
c) wszelkie podane przez Państwa dane zawarte w zgłoszeniach reklamacyjnych lub zapytaniach kierowanych bezpośrednio do Avanti.


Przetwarzanie takich danych jest niezbędne w celach obsługi konkursów lub loterii, a także rozpatrywania danych zawartych w zgłoszeniach reklamacyjnych lub zapytaniach.


Jeżeli zajdzie potrzeba zebrania od Państwa innych danych osobowych niezbędnych do wypełnienia naszych prawnych lub regulacyjnych obowiązków, do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z zawartej między nami umowy (lub niezbędnych do zawarcia takiej umowy) lub do przeprowadzenia konkretnej akcji promocyjnej, poinformujemy Państwa, jakie dodatkowe dane zbieramy, czy ich podanie jest obowiązkowe oraz o ewentualnych konsekwencjach niemożności pobrania przez nas tych informacji.


3.2 Dane zbierane z innych źródeł


Możemy także pozyskiwać Państwa dane ze źródeł zewnętrznych w następujących sytuacjach:


a) od opiekunów lub przedstawicieli prawnych Uczestników – w zakresie danych wskazanych na oświadczeniach lub formularzach, których wypełnienie lub potwierdzenie przez taką osobę jest
wymagane lub w przypadkach potwierdzania zgody na podejmowanie określonych działań marketingowych w stosunku do osób poniżej 16 roku życia;
b) od Klientów Avanti zlecających nam organizacją i/lub obsługę działań promocyjnych – w zakresie danych niezbędnych do realizacji zlecenia;
c) od podmiotów świadczących obsługę reklamacji – w zakresie danych przekazanych przez Państwa w związku ze złożeniem reklamacji;
d) pozyskiwania danych od towarzystw ubezpieczeniowych – w zakresie danych dotyczących ewentualnych roszczeń Państwa w związku z reklamacjami i sposobów rozpatrzenia takich roszczeń;


4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?


4.1 Podstawa prawna przetwarzania danych


Nie możemy przetwarzać danych osobowych, jeśli nie mamy ważnej podstawy prawnej. Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
a) uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę, udzieloną np. w zgłoszeniu do promocji;
b) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków nałożonych przez przepisy o grach hazardowych;
c) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Avanti lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem lub uzasadnionym interesem strony trzeciej a Państwa prywatnością.
Takimi „uzasadnionymi interesami” są:
a) obsługa działań promocyjnych w postaci konkursów, loterii lub innych akcji promocyjnych;
b) zapobieganie oszustwom lub działalności przestępczej, niewłaściwemu wykorzystaniu naszych produktów lub usług, a także dbanie o bezpieczeństwo naszych systemów IT;
c) ustalanie lub dochodzenie przez Avanti roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
d) obsługa zapytań lub reklamacji pochodzących od Uczestników przy okazji brania udziału w akcjach promocyjnych organizowanych przez Avanti;


4.2 Zgoda na przetwarzanie danych


Zgoda musi być wyrażona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona odwołana w każdej chwili w sposób równie łatwy, jak została udzielona. W sytuacji wycofania przez Uczestnika zgody, przetwarzanie Państwa danych osobowych zostanie zakończone najszybciej jak to możliwe. Na temat praktycznych możliwości wycofania zgody można przeczytać w punkcie 7.2.
W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią poniżej 16 roku życia, odpowiednią zgodę, w tym zgodę na przesyłanie informacji handlowych, powinna wyrazić lub zaaprobować pełnoletnia osoba będąca prawnym opiekunem Uczestnika.
Avanti weryfikuje, czy prawny opiekun wyraził lub zaaprobował zgodę.


4.3 Cel przetwarzania danych


Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia.
W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje dotyczące celów przetwarzania danych osobowych, podstawy prawnej przetwarzania wynikającej z przepisów RODO oraz okresów, przez które dane mogą być przechowywane.

Nazwa celu przetwarzania:

Utrzymanie baz marketingowych (jedynie jako Procesor)

Opis celu przetwarzania:

Przechowywanie do czasu przekazania Klientowi.

Podstawa prawna przetwarzania:

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Okres przetwarzania:

Do momentu odwołania zgody przez Odbiorcę

Nazwa celu przetwarzania:

Organizacja konkursów, loterii, sprzedaży premiowej lub innych akcji promocyjnych przez Avanti

Opis celu przetwarzania:

Wykonywanie zobowiązań wobec Państwa w związku ze zorganizowaniem akcji promocyjnej (np. ogłoszenie wyników konkursu, doręczenie nagrody, przeprowadzenie loterii etc.)

Podstawa prawna przetwarzania:

Uzasadnione interesy Avanti (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Okres przetwarzania:

Okres trwania konkursu, loterii, sprzedaży premiowej lub innej akcji promocyjnej, w tym okres niezbędny do wydania nagród

Nazwa celu przetwarzania:

Zgodność z przepisami o grach hazardowych

Opis celu przetwarzania:

Wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z przepisów o organizowaniu loterii, w tym przechowywanie ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych

Podstawa prawna przetwarzania:

Przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Okres przetwarzania:

5 lat
Okres liczony od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata (wydanie) – art. 20 ust. 6 ustawy o grach hazardowych.

Nazwa celu przetwarzania:

Obsługa zapytań lub reklamacji

Opis celu przetwarzania:

Rozpatrywanie zapytań oraz reklamacji

Podstawa prawna przetwarzania:

Uzasadnione interesy Avanti (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przetwarzania:

Okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji lub zapytania

Nazwa celu przetwarzania:

Archiwizacja księgowa i podatkowa

Opis celu przetwarzania:

Archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

Podstawa prawna przetwarzania:

Przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Okres przetwarzania:

5 lat
Okres liczony:

a) od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą – art. 74 ustawy o rachunkowości;
b) od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku do upływu terminu zobowiązania podatkowego – art. 86 oraz 88 w zw. z art. 70 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Avanti dla celów ustalania lub dochodzenia przez Avanti roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.


5. Jak chronimy dane osobowe?


Wszyscy pracownicy Avanti, uzyskujący dostęp do danych osobowych, muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.
Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Uczestników przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych.


6. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one udostępniane?


6.1 W ramach Avanti:


Możemy przekazywać dane osobowe naszym pracownikom, a także innym podmiotom powiązanym z Avanti w celu realizacji zadań związanych z organizacją i obsługą działań promocyjnych.


6.2 Poza Avanti


Możemy również przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, aby realizować cele wymienione w punkcie 4.3 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań przez nas zleconych, jeżeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jeżeli dysponujemy inną podstawą prawną (np. wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych). Za podmioty trzecie mogą być uznane:
a) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Avanti, takie jak:
• nasi dostawcy systemów informatycznych oraz usług hostingowych;
• podmioty świadczące obsługę księgową i prawną;
• podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
• podmioty współpracujące z nami w rozpatrywaniu reklamacji pochodzących od Państwa.
Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Avanti. Avanti ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.
b) towarzystwa ubezpieczeniowe – jeżeli jest to niezbędne dla celów obsługi reklamacji wiążącej się z roszczeniami Avanti lub w stosunku do Avanti;
c) dostawcy usług kurierskich oraz pocztowych;
d) dostawcy usług bankowych;


Powyższe podmioty są samodzielnymi administratorami danych, co oznacza, że Avanti nie mają wpływu na to, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzają one Państwa dane osobowe. Avanti nie jest odpowiedzialne za zgodność działalności takich podmiotów z przepisami;
e) opiekunowie prawni lub przedstawiciele Uczestników;
f) wszelkie krajowe organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie.


6.3 Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy


Dane osobowe przetwarzane przez Avanti nie są przekazywane przez Avanti poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG"), który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię.


7. Jakie przysługują Państwu prawa i jak można z nich korzystać?


7.1 Przysługujące prawa


Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Avanti. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, mają również Państwo prawo wnieść o ich sprostowanie w sposób określony w punkcie 7.2. poniżej. Avanti niezwłocznie skoryguje takie informacje.
Mają Państwo również prawo do:
a) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Avanti uzyskało taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
b) żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
d) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Avanti;
e) przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Avanti w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych Polityka prywatności działań marketingowych i promocyjnych 8 osobowych, bez utrudnień ze strony Avanti i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności oraz
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego.
Avanti będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.


7.2 Korzystanie z przysługujących Państwu praw


Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać:
• kontaktując się drogą korespondencyjną z Avanti na adres elektroniczny e-mail avanti@avanti.waw.pl lub listownie na adres Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. ul. Reymonta 4a, 05-070 Sulejówek.
Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Avanti przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości sposobami wskazanymi powyżej.
Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Avanti, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu lub numeru telefonu). Zachęcamy Państwa do regularnego sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych osobowych.


8. Aktualizacje polityki prywatności


Niniejsza polityka została zaktualizowana w kwietniu 2022 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień
w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej polityce, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Avanti.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ I NAWIĄZUJĄCYCH KONTAKT Z AGENCJĄ REKLAMOWĄ AVANTI


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.


Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych, które przetwarza Agencja Reklamowa Avanti Sp. z o.o. Sp.k. Niniejsza polityka określa również, co dzieje się z tymi informacjami oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adres elektroniczny e-mail avanti@avanti.waw.pl lub listownie na adres Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. ul. Reymonta 4a, 05-070 Sulejówek.
 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z jego treścią.
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k., ul. Reymonta 4a, 05-070 Sulejówek. Agencja Reklamowa Avanti zobowiązuje się chronić dane osobowe użytkowników korzystających z jej strony internetowej lub kontaktujących się z firmą w celu złożenia zapytania.
Niniejsza Polityka prywatności i korzystania z plików cookie dotyczy wykorzystywania przez naszą firmę wszelkich danych osobowych, które zbieramy od użytkowników za pomocą następujących usług:
▪ strony internetowej www.avanti.waw.pl;
▪ mediów społecznościowych, komunikatorów lub oficjalnych treści Avanti na innych witrynach internetowych lub aplikacjach;
▪ obsługi konsumentów i klientów w formie infolinii telefonicznej i wiadomości sms;
▪ obsługi konsumentów i klientów w formie wiadomości e-mail.

 

W celu optymalizacji świadczenia usług na rzecz użytkowników nasza firma gromadzi określone informacje na temat użytkowników.
 

Niniejsza Polityka prywatności i korzystania z plików cookie wyjaśnia następujące zagadnienia:
▪ jakie informacje na temat użytkowników może gromadzić Avanti;
▪ jak Avanti będzie korzystać ze zgromadzonych informacji na temat użytkowników;
▪ kiedy Avanti może skorzystać z posiadanych informacji, aby skontaktować się z użytkownikami;
▪ czy Avanti może ujawnić dane użytkowników innym osobom;
▪ wybory użytkowników związane z przekazanymi firmie danymi osobowymi;
▪ korzystanie z plików cookie na stronach internetowych Avanti oraz odrzucenie plików cookie.

 

Korzystając z danych osobowych, które przekazali nam użytkownicy lub które od nich pozyskaliśmy, będziemy przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE.
 

W przypadku korzystania z jakichkolwiek usług, aktywności lub treści internetowych firmy Avanti, uzyskiwania do nich dostępu lub rejestrowania się w nich, firma Avanti może otrzymywać dane osobowe użytkowników. Mogą to być takie dane jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, IP, adres pocztowy, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, Facebook ID, płeć lub data urodzenia, a także informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z usług Avanti, np. czytane lub
oglądane treści bądź wykonywane czynności podczas korzystania ze strony, aplikacji i innych usług, lub inne dane, które dobrowolnie podasz Avanti albo umożliwisz Avanti dostęp do tych danych.


1. W jaki sposób firma Avanti wykorzystuje zebrane o użytkownikach informacje?


Firma Avanti wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celach realizacji działalności firmy:


▪ świadczenie usług, realizacja aktywności oraz dostarczanie treści internetowych, a także udzielanie odpowiedzi na prośby i zapytania użytkowników;
▪ kontakt z użytkownikiem w związku z przekazanymi przez niego informacjami;
▪ prowadzenie analiz i badań w celu doskonalenia usług oferowanych przez Avanti.


Firma Avanti gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celach określonych powyżej, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Avanti (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej. Użytkownik nie ma obowiązku przekazywania firmie Avanti żadnych danych osobowych opisanych powyżej, lecz jeżeli użytkownik zdecyduje się odmówić podania danych, istnieje możliwość, że nie będzie mógł skorzystać z usług wymienionych powyżej lub otrzymać od Avanti informacji, o które poprosił.


2. Kiedy firma Avanti może się kontaktować z użytkownikiem?


Firma Avanti może się kontaktować z użytkownikiem w następujących przypadkach:


▪ w związku z korespondencją przekazaną przez użytkownika;
▪ w związku komentarzem lub zapytaniem zgłoszonym firmie Avanti, np. za pomocą mediów społecznościowych, wiadomości tekstowych, wiadomości pozostawionych za pomocą poczty głosowej lub innych komunikatorów;
▪ w celu przekazania aktualnych informacji na temat zmian polityk i praktyk firmy Avanti.


3. Czy firma Avanti może komukolwiek ujawnić dane osobowe użytkownika?


Firma Avanti może przekazywać lub ujawniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom jeżeli jest to niezbędne w celu realizacji usług Avanti lub spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.


Firma Avanti może również ujawniać dane osobowe użytkowników osobom trzecim w następujących przypadkach:


(i) jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa,
(ii) na potrzeby lub w związku z postępowaniem prawnym bądź w innych przypadkach w celu ustanowienia, wykonania lub obrony swoich praw,
(iii) na rzecz osób trzecich będących organami ścigania lub agencjami rządowymi, które wydały zgodne z prawem żądanie ujawnienia danych osobowych,
(iv) w przypadku, gdy ujawnienie informacji jest niezbędne w celu zapobieżenia szkodzie lub stracie finansowej bądź w związku z prowadzonym dochodzeniem w sprawie podejrzewanej lub stwierdzonej działalności przestępczej, lub
(v) w przypadku sprzedaży lub przeniesienia przez firmę całości lub części przedsiębiorstwa bądź aktywów (w tym poprzez połączenie, reorganizację, wydzielenie, rozwiązanie lub likwidację).


4. Zasady postępowania w przypadku użytkowników poniżej 16. roku życia


Osoby poniżej 16. roku życia powinny uzyskać zgodę rodzica/opiekuna na przekazanie jakichkolwiek danych osobowych firmie Avanti.


5. Jak długo firma Avanti przechowuje dane osobowe użytkowników?


Firma Avanti będzie przechowywać dane osobowe użytkowników w systemach firmowych tak długo, jak będzie to niezbędne dla danej aktywności, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują dłuższy okres przechowywania.


6. Czy można zobaczyć lub skasować dane osobowe użytkownika będące w posiadaniu firmy Avanti?


W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podejmiemy wszelkie zasadne wysiłki, aby dostarczyć, skorygować lub usunąć dane osobowe użytkownika znajdujące się w naszych zasobach. Prosimy o kierowanie próśb i zapytań dotyczących powyższej kwestii lub jakichkolwiek zagadnień związanych z niniejszą Polityką prywatności i korzystania z plików cookie na adres elektroniczny e-mail avanti@avanti.waw.pl lub listownie na adres Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. ul. Reymonta 4a, 05-070 Sulejówek.


Użytkownik ma również prawo zażądać, aby przetwarzane dane osobowe użytkownika zostały skorygowane lub usunięte, aby przetwarzanie danych zostało ograniczone lub aby przechowywane dane osobowe zostały dostarczone użytkownikowi w przenośnym formacie. W przypadku chęci omówienia lub skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z naszą firmą zgodnie z informacjami podanymi powyżej.


7. Pliki cookie w przeglądarce internetowej


Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika, których celem jest gromadzenie standardowych informacji na temat logowania się w Internecie oraz na temat zachowania użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu śledzenia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika oraz do tworzenia raportów statystycznych na temat aktywności na stronie internetowej. Dodatkowe informacje znajdują się pod adresem www.aboutcookie.org. Użytkownik może w swojej przeglądarce zablokować pliki cookie, a wyżej podana strona internetowa zawiera instrukcję usuwania plików cookie z przeglądarki.


Podczas każdej wizyty na stronie Avanti urządzenie użytkownika pobiera strony oglądane przez użytkownika wraz z plikiem cookie. Dzieje się tak na wielu stronach internetowych, ponieważ pliki cookie zawierają przydatną wiedzę dla wydawców stron internetowych, na przykład informacje pozwalające określić, czy dane urządzenie (oraz prawdopodobnie jego użytkownik) odwiedzało wcześniej daną stronę. Podczas kolejnej wizyty strona sprawdza, czy na urządzeniu znajduje się plik cookie, który został tam zapisany podczas poprzedniej wizyty. Jeżeli użytkownik będzie kontynuować wizytę na stronie bez zmiany ustawień, firma Avanti uznaje, że użytkownik zgadza się na otrzymywanie wszystkich plików cookie na stronie Avanti. Użytkownik może w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.


Informacje dostarczane dzięki plikom cookie umożliwiają firmie Avanti poznanie profilu osób odwiedzających stronę oraz zapewnienie użytkownikom wyższy komfort korzystania ze strony. Firma Avanti korzysta z takiej wiedzy w celu udoskonalania usług i komunikacji dostarczanych użytkownikom oraz poznania innych stron odwiedzanych przez użytkowników, aby lepiej poznać ich zainteresowania. Nasza firma korzysta wyłącznie z takich plików cookie, które są niezbędne w celu prowadzenia strony internetowej dla użytkowników pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę.


Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki w celu akceptacji wszystkich plików cookie, odrzucenia wszystkich plików cookie lub powiadamiania użytkownika o zapisaniu pliku cookie. (Ponieważ przeglądarki różnią się między sobą, należy skorzystać z menu „Pomoc” danej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.) Aby zrezygnować z opcji śledzenia przez narzędzie Google Analytics na wszystkich witrynach internetowych, należy skorzystać z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


8. Profilowanie i inne działania marketingowe


Avanti nie prowadzi profilowania Państwa danych oraz nie zbiera Państwa danych w celach kontaktów marketingowych.


9. Zmiany Polityki prywatności i korzystania z plików cookie


Niniejsza Polityka prywatności i korzystania z plików cookie podlega okresowej aktualizacji, a więc zaleca się, aby użytkownik zapoznawał się z nią każdorazowo podczas korzystania z witryny Avanti lub przesyłania danych osobowych firmie Avanti.


Kontakt z firmą Avanti w związku z Polityką prywatności i korzystania z plików cookie / skargi


W przypadku pytań lub uwag związanych z niniejszą Polityką prywatności i korzystania z plików cookie prosimy o kontakt na adres elektroniczny e-mail avanti@avanti.waw.pl lub listownie na adres Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. ul. Reymonta 4a, 05-070 Sulejówek.


Jeżeli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki firma Avanti postępuje z danymi osobowymi, użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych w UE. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Data wejścia w życie: 25.05.2018 rok.

 

Polityka dialan prmocyjych
bottom of page